Статут МГО “Волинське Братство”

Spread the love

Розміщено повний текст затвердженого статуту.

 

Зареєстровано

 

Міністерство юстиції України

 "12"серпня 1999р.

 Свідоцтво№ 1209

                     Затверджено

 

Загальними зборами об'єднання

Протокол№ 1

 "15"липня 1999р.

 

Погоджено

 

із змінами і доповненнями

“14” грудня 1999 р.

 

 

                      Затверджено

 

Загальними зборами об" єднання

Протокол№ 1

"12"листопада 1999 р.

 

Погоджено

 

із змінами і доповненнями

“  ” ________ 2004 р.

 

 

                      Затверджено

 

Загальними зборами об" єднання

Протокол№ 1

"29"лютого 2004р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

МІЖНАРОДНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ"ЄДНАННЯ

"ВОЛИНСЬКЕ БРАТСТВО"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Київ

1999 р.


 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Міжнародне громадське об'єднання "Волинське братство" (далі – Об'єднання) є добровільною міжнародною громадською організацією, що діє на території України у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими законодавчими актами, законодавством тих держав на території яких поширюється його діяльність та цим Статутом.

1.2.Об'єднання здійснює діяльність на території України, США та Канади.

1.3.Об'єднання є юридичною особою відповідно до законодавства України, має само­стійний баланс, рахунки валютний і інші в установах банків, печатку із своєю назвою, штамп та іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються Радою Об'єднання, символікою і реєструється у встановленому порядку.

Об'єднання може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

1.4.Об'єднання діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5.Об'єднання набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.6.Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

1.7.Місцезнаходження Об'єднання: Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10 Б.

2.МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ

2.1.Головна мета діяльності Об'єднання- об'єднати вихідців з Волині та їх нащадків для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів та сприяння будівництву незалежної української держави, духовному відродженню волинської землі, її культурної спадщини та вікових традицій народів, що проживають на Волині.

2.2.Основними завданнями Об'єднання є:

а) об'єднання зусиль вихідців з Волині для задоволення та захисту їх інтересів та сприяння розбудові України:

б) сприяння реалізації інтелектуального та творчого потенціалу своїх членів;

в) сприяння процесу духовного та культурного відродження України шляхом безпосередньої участі у відбудові, реставрації та захисті пам'яток історії та культури;

г) сприяння зміцненню авторитету України на міжнародній арені шляхом поширення інформації та пропаганди історичної, культурної спадщини, сучасних досягнень української землі, а зокрема, її славетної частки- Волині;

д) сприяння зміцненню соціальних, економічних, культурних, освітніх контактів між Україною, США, Канадою та іншими державами.

2.3.Для виконання поставленої мети та завдань у встановленому законом порядку Об'єднання:

а) здійснює тісну взаємодію Об'єднання, його членів, в тому числі іноземних, з Волинню;

б) всіляко сприяє економічному розвитку Волині шляхом встановлення ділових контактів з різними регіонами України та діловими колами зарубіжних держав; сприяння залученню іноземних інвестицій в різні галузі промисловості, сільського господарства та в соціальну сферу;

в) бере активну участь в розробці і реалізації програм, зумовлених негативними наслідками Чорнобильської катастрофи, сприяє створенню центрів громадської медицини;

г) сприяє діяльності, пов'язаної з охороною та використанням пам'яток історії, культури, музейних цінностей, історичного та природного середовища, організовує заходи щодо науково-дослідних, консерваційних, реставраційних, художніх, ремонтно-будівельних та монтажних робіт, бере участь у проектуванні зон охорони, розробці проектів регенерації районів історичної забудови;

д) бере участь в організації художніх, книжкових, науково-технічних виставках, а також аукціонах виробів народних художніх промислів та ремесел;

ж) проводить благодійні свята, концерти та інші заходи;

з) налагоджує тісні зв'язки з представниками української діаспори- вихідцями з Волині.

2.4.З метою виконання статутних завдань Об'єднання в установленому порядку:

а) здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства:

б) здійснює видавничу діяльність через створені видавництва, розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;

в) бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи;

г) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян;

д) засновує засоби масової інформації;

ж) засновує на території України та за її межами філії і представництва у відповідності із законодавством України.

3.ЧЛЕНИ ОБ'ЄДНАННЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1.Членство в Об'єднанні може бути індивідуальним та колективним. Індивідуальними членами Об'єднання можуть бути громадяни України та громадяни інших країн, які відчувають зв'язок з Волинню, незалежно від національності, походження, статі, віросповідання, політичних переконань, світогляду, які визнають Статут Об'єднання і беруть участь в його діяльності.

Колективними членами Об'єднання можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, громадські організації, що сприяють виконанню цілей і завдань Об'єднання.

3.2.Прийом у члени Об'єднання здійснюється Радою Об'єднання на підставі особистої заяви- для індивідуального членства, та рішення зборів трудового колективу установи, підприємства, організації (рішенням вищого керівного органу громадської організації")- для колективного членства.

3.3.Члени Об'єднання мають право:

а) брати участь в діяльності Об'єднання і управлінні його справами;

б) обирати та бути обраними в органи управління та контролю Об'єднання;

в) подавати на розгляд органів управління Об'єднання пропозиції про розгляд питань, що стосуються діяльності Об'єднання, брати участь у їх обговоренні та реалізації;

г) добровільно виходити з Об'єднання;

Колективні члени Об'єднання здійснюють ці права через своїх представників.

3.5.Члени Об'єднання зобов'язані:

а) дотримуватися статутних вимог, виконувати рішення Зборів та інших органів управління Об'єднання, прийняті в межах їх повноважень;

б) брати участь у діяльності Об'єднання по реалізації його статутних цілей та завдань;

в) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Об'єднання;

г) своєчасно виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов'язання перед Об'єднанням.

 

4.ПОРЯДОК ВИХОДУ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ З ОБ'ЄДНАННЯ

           4.1.Членство в Об'єднанні припиняється в разі:

виходу з нього за власним бажанням на підставі поданої заяви;

недотримання статутних вимог, систематичної відмови брати участь у діяльності Об'єднання по реалізації його статутних цілей та завдань;

5.СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ'ЄДНАННЯ

5.1.Структурно Об'єднання складається з місцевих осередків.

5.2.Місцеві осередки в разі їх реєстрації у встановленому порядку набувають статусу юридичної особи і у своїй діяльності керуються власними статутами, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Радою Об'єднання.

5.3.Місцеві осередки, що не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом порядку та у своїй діяльності керуються Статутом Об'єднання та Положенням про них, що розробляється і затверджується Радою Об'єднання.

 5.4.Вищим керівним органом Об'єднання є Загальні Збори його членів. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні Збори скликаються Радою Об'єднання, або коли скликання зборів вимагають більш як чверть членів Об'єднання. Загальні Збори визнаються як такі, що відбулися, якщо в них брали участь більше половини членів Об'єднання.

Звітні Загальні Збори Об'єднання проводяться після закриття господарсько-фінансового року, але не пізніше31березня.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Радою Об'єднання чи на вимогу (більше одної третини) членів Об'єднання в будь-який час.

5.5.До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься:

            а) затвердження Статуту Об'єднання, внесення змін і доповнень до Статуту;

            б) обрання Голови, заступників Голови та членів Ради Об'єднання;

            в) обрання Ревізійної комісії;

            г) затвердження річних звітів діяльності Об'єднання, в тому числі звітів Ревізійної комісії;

   д) обговорення найважливіших напрямків діяльності Об'єднання, прийняття рішення з цих питань;

            е) реалізація права власності на майно та кошти;

   ж) прийняття рішень про припинення діяльності Об'єднання, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні Збори реалізують право власності на майно, та кошти Об'єднання, здійснюють нагляд за їх використанням.  

5.6.Для вирішення Загальними Зборами питань про внесення змін і доповнень до Статуту Об'єднання, прийняття рішень про припинення діяльності Об'єднання, його реорганізацію необхідно більш як дві третини голосів, які беруть участь у Зборах.

           З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

          5.7. Керівним органом Об’єднання, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Рада Об’єднання у кількості до тридцяти чоловік. За рішенням Ради може бути встановлений статус Президента Об’єднання та Почесних  Голів Об’єднання у кількості до п'яти чоловік.

Очолює Раду Голова Об’єднання, який має двох перших заступників та трьох заступників. До складу Ради входять: Президент,  Почесні Голови Об’єднання, Голова Об’єднання, перші заступники Голови, заступники Голови та члени Ради, котрі обираються Загальними зборами Об’єднання терміном на п’ять років.

5.8.Рада Об'єднання:

а) здійснює загальне керівництво діяльністю Об'єднання, координує діяльність його місцевих осередків;

6)утворює постійні і тимчасові комісії з різних напрямків роботи Об'єднання, координує і сприяє їх діяльності;

в) призначає виконавчого директора Об'єднання;

г) затверджує річний кошторис доходів і витрат Об'єднання і розглядає питання про його виконання;

д) затверджує зразки штампів, печаток, емблем та іншої атрибутики та символіки;

ж) приймає рішення про створення та ліквідацію місцевих осередків Об'єднання та затверджує положення про них;

з) приймає рішення щодо порядку сплати та розміру членських внесків;

е) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій із статусом юридичної особи.

5.9.Засідання Ради Об'єднання проводяться не рідше одного разу в квартал.

 Засіданні Ради правомочні, якщо на них присутні половина складу Ради.

 Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

 5.10.Голова Об'єднання:

а) головує на Загальних Зборах та засіданнях Ради Об'єднання, підписує їх протоколи та рішення;

б) без довіреності діє від імені Об'єднання, представляє його інтереси в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях, а також в суді, арбітражному і третейському суді;

в) укладає від імені Об'єднання договори(контракти), відкриває рахунки в банківських

установах, видає довіреності;

г) здійснює найм і звільнення працівників Об'єднання, розподіляє обов'язки між працівниками Об'єднання і визначає їх повноваження у вирішенні питань його діяльності.

5.11.Виконавчим органом Об'єднання, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є дирекція очолювана виконавчим директором.

Дирекція діє на підставі Положення, що затверджується Радою Об'єднання.

5.12.Виконавчий директор призначається Радою Об'єднання і несе повну відповідальність за його діяльність.

При призначенні виконавчого директора на посаду з ним укладається контракт, в якому визначаються права,строки найму, обов'язки і відповідальність, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

5.13.Контрольним органом об'єднання є Ревізійна комісія, яка здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Об'єднання та діє на підставі Положення, що затверджується Радою Об'єднання.

5.14.Ревізійна комісія щорічно проводить планові ревізії та перевірки. На вимогу Ради Об'єднання Ревізійна комісія може проводити позачергові перевірки.

5.15.Голова, члени Ради Об'єднання не можуть входити до складу Ревізійної комісії.

 

6.КОШТИ ТА МАЙНО ОБ'ЄДНАННЯ

6.1.Об'єднання може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Об'єднання набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, та організаціями, а також все майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2.Об'єднання формує свої кошти від господарської та комерційної діяльності, створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.3.Кошти Об'єднання використовуються на:

а) виконання статутних завдань Об'єднання;

б) створення і розширення матеріальної бази Об'єднання;

в) утримання штатного апарату.

6.4.Об'єднання веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ

7.1.Припинення діяльності Об'єднання може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації.

7.2.Ліквідація Об'єднання проводиться за рішенням Загальних Зборів Об'єднання, або за рішенням суду.

7.3.Реорганізація Об'єднання здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Об'єднання.

7.4.Ліквідація Об'єднання проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Загальними Зборами, або органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

7.5.Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі за місцем знаходження Об'єднання публікацію про його ліквідацію та про порядок та строк заяви кредиторами претензій.

7.6.З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Об'єднання.

7.7.Порядок і строк ліквідації Об'єднання встановлюється Загальними Зборами, або судом.

7.8.Ліквідаційна комісія;

-оцінює наявне майно:

-виявляє дебіторів та кредиторів Об'єднання;

-вживає заходи щодо сплати боргів Об'єднання третім особам, або його учасникам;

-складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним Зборам засновників.

7.9.Кошти і майно Об'єднання, в тому числі і в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються в дохід держави.     |

7.10.Об'єднання визначається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру об'єднання громадян України;

7.11.Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, завдану Об'єднанню, його членам та третім особам за нормами чинного законодавства України.

8.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕННЬ ДО СТАТУТУ ОБ'ЄДНАННЯ

8.1.Зміни та доповнення до Статуту Об'єднання вносяться за рішенням Загальних Зборів.

8.2.Про зміни, що сталися в статутних документах, Об'єднання зобов'язане в п'ятиденний строк повідомляти Міністерство юстиції.

Written by 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *